Zmeny vo vedení ŠK LIDO

11.10.2012 14:27

 

Dňa 03.10.2012 sa o 19:00 hod. v reštaurácii Volej uskutočnila členská schôdza ŠK LIDO, na ktorej sa zúčastnilo 30 z celkového počtu 53 dospelých členov klubu. Po oboznámení sa s činnosťou vedenia v sezóne 2011/2012 bol podaný návrh na odvolanie celého vedenia ŠK LIDO a na voľbu nového vedenia. Pôvodné predsedníctvo ŠK LIDO bolo odvolané jednohlasne.

 

Následne sa uskutočnila voľba nového predsedníctva. Do vedenia kandidovali nasledovný uchádzači v abecednom poradí: Filip Gilányi, Václav Kolátor, Zora Papánková, Ivan Stanko, Pavol Veninger a Anton Wilsch. Filip Gilányi predstavil víziu ďalšieho smerovania, ktorá je založená na rozširovaní a skvalitňovaní činnosti klubu, transparentnejšom nakladaní s finančnými prostriedkami klubu a získavaní nových zdrojov financovania aktivít klubu, a to najmä formou sponzoringu a uchádzania sa o granty.

 

Za členov predsedníctva ŠK LIDO boli zvolení:

Filip Gilányi (30 hlasov za),

Václav Kolátor (30 hlasov za),

Zora Papánková (30 hlasov za) a

Pavol Veninger (28 hlasov za).

 

Nakoľko ani Ivan Stanko (11 hlasov za) ani Anton Wilsch (6 hlasov za) nezískali dostatočný počet hlasov, tak sa členmi predsedníctva nestali. Anton Wilsch teda po skoro 10 rokoch pôsobenia v predsedníckej stoličke končí na čele klubu.

 

Následne členská schôdza hlasovala o kandidátovi na budúceho predsedu ŠK LIDO. Jediný, z pomedzi novozvolených členov vedenia, sa uchádzal o tento post Filip Gilányi, ktorý získal podporu 29 prítomných, a teda sa stal jediným kandidátom členskej schôdze za predsedu ŠK LIDO. Formálne ho do funkcie muselo však zvoliť predsedníctvo, ktoré sa zišlo ihneď po skončení členskej schôdze a Filipa Gilányiho zvolilo za nového predsedu klubu. Za podpredsedu klubu a sekretára bol zvolený Václav Kolátor. Nové predsedníctvo ŠK LIDO tiež zvolilo Antona Wilscha za čestného predsedu ŠK LIDO.

 

Okrem iného sa na členskej schôdzi prijala aj zmena sídla klubu, a to na adresu: Vysoká 20, 811 06 Bratislava.