Stanovy

Športového klubu LIDO

schválené Členskou schôdzou Športového klubu LIDO dňa 14. júna 2017

 

 

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

 

(1)       Názov združenia je Športový klub LIDO.

(2)       Športový klub LIDO (ďalej len "združenie") je právnická osoba, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

(3)       Skrátený názov združenia je ŠK LIDO. Skrátený názov združenia je používaný najmä na identifikáciu združenia pre účely športového súťaženia a počas športového súťaženia. Ku skrátenému názvu združenia môže byť pripojený dodatok, ktorý môže označovať najmä sponzora, partnera, mesto Bratislava, mestskú časť mesta Bratislava, osobitné označenie družstva a pod.

(4)       Názov združenia v anglickom jazyku je Sport club LIDO.

(5)       Sídlom združenia je mesto Bratislava. Adresu združenia určuje vedenie združenia svojim rozhodnutím. Ak vedenie združenia neurčí inak, je adresou združenia Babuškova 3, 821 03 Bratislava.

(6)       Združenie má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

(7)       Združenie je športovou organizáciou, konkrétne športovým klubom podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a zmene a doplnení iných zákonov (ďalej len “ZoŠ”) a jeho činnosť, ak má mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., musí byť vždy v súlade s § 19 až 23 ZoŠ.

(8)       Združenie je založené na dobu neurčitú.

(9)       Webovým sídlom združenia je https://www.lido.sk.

(10)   Symbolom združenia je logo, ktorého vizualizácia tvorí prílohu týchto stanov.

 

 

Článok 2

Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele združenia

 

 

(1)       Združenie bolo založené za účelom dobrovoľného združovania najmä fyzických osôb pri športovej činnosti na území Slovenskej republiky.

(2)       Združenie zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.

(3)       Poslaním združenia vo vrcholovom športe je

a)         zabezpečovanie prípravy a účasti športovej reprezentácie športového klubu zloženej

1.        z jednotlivcov - amatérskych športovcov,

    (i)     v slovenských športových súťažiach vo florbale alebo iných športoch,

    (ii)     v medzinárodných športových súťažiach vo florbale alebo iných športoch,

2.        z jednotlivcov - talentovaných športovcov

    (i)     v slovenských športových súťažiach vo florbale alebo iných športoch,

    (ii)     v medzinárodných športových súťažiach vo florbale alebo iných športoch,

3.        z družstiev

    (i)     v slovenských športových súťažiach vo florbale alebo iných športoch,

    (ii)     v medzinárodných športových súťažiach vo florbale alebo iných športoch,

b)        podpora a rozvoj florbalu alebo iných športov na území hlavného mesta SR Bratislavy, na území Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj na území Slovenskej republiky vo vrcholovom športe amatérskych športovcov a talentovaných športovcov s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj športovej činnosti detí a mládeže a podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky.

(4)       Poslaním združenia v športe pre všetkých je

a)         podpora a rozvoj florbalu alebo iných športov na území hlavného mesta SR Bratislavy, na území Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj na území Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj športovej činnosti detí a mládeže a podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky.

(5)       Napĺňaním poslania združenia v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia späté zároveň s rozvojom florbalu ako uznaného športu podľa § 3, písm. f) ZoŠ alebo iných športov.

(6)       Poslanie združenia sa napĺňa cestou plnenia cieľov a úloh združenia na vymedzený časový úsek rozdelených do základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných činností združenia a v súčinnosti s členmi združenia.

 

 

Článok 3

Hlavné činnosti združenia

 

(1)       Hlavné činnosti združenia sú aktivity združenia vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť združenia, ktorými sa dosahuje príjem alebo možno dosiahnuť príjem, a ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami združenia sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov združenia a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.

(2)       Medzi hlavné činnosti združenia patria najmä:

a)         podporovať a rozvíjať šport, a to najmä florbal,

b)        reprezentovať záujmy členov združenia v spoločnosti, najmä vo florbalovom hnutí na území Slovenskej republiky,

c)         vystupovať v mene členov združenia na území Slovenskej republiky vo vzťahu k štátu, samospráve, Slovenskému zväzu florbalu a iným právnickým osobám a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy členov združenia pri činnostiach týchto osôb boli primerane brané na zreteľ,

d)        určovať filozofiu činnosti a rozvoja združenia, ktorá sa bude premietať do strategického plánovania činnosti združenia a rozpočtu združenia a ich napĺňania,

e)         podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom komercionalizovať florbal na území Slovenskej republiky a zhodnocovať aktíva s ním spojené v prospech rozvoja florbalu tak, aby skutočné hodnoty športu vždy prevládli nad komerčnými záujmami,

f)         podieľať sa na založení, vzniku a činnosti právnických osôb, ktoré nie sú založené za účelom podnikania (napr. nadácií), pri podpore verejnoprospešných účelov zameraných na šport, jeho propagáciu a rozvoj,

g)        koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť medzi jednotlivými členmi združenia, riešiť spory medzi nimi a byť im nápomocný,

h)        organizovať športové a iné podujatia a zúčastňovať sa športových a iných podujatí organizovaných tretími osobami, a to najmä športových súťaží a turnajov vo florbale,

i)          vyvíjať aktivity smerujúce k rozvoju florbalu alebo iných športov a zvyšovaniu podpory florbalu alebo iných športov v spoločnosti,

j)          organizovať vzdelávacie podujatia v oblasti športu a florbalu a zúčastňovať sa vzdelávacích podujatí organizovaných tretími osobami,

k)        plniť úlohy v boji proti dopingu,

l)          podporovať vykonávanie športovej činnosti u detí a mládeže s cieľom napomôcť k vypestovaniu návykov k ich pravidelnej športovej činnosti,

m)      podporovať rozvoj športovej činnosti zdravotne ťažko postihnutých športovcov,

n)        vyvíjať aktivity smerujúce k zabezpečeniu športovísk pre uskutočňovanie florbalu, výstavbu, vlastníctvo alebo prevádzku športovej haly združenia nevynímajúc,

o)        vykonávanie vydavateľskej a publikačnej činnosť a prevádzkovania elektronických médií,

p)        zaoberať sa ďalšími otázkami a aktivitami vo vzťahu k florbalu a jeho rozvoju na území Slovenskej republiky, Európskej únie alebo v zahraničí.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

Členstvo v združení

 

Článok 4

Členstvo v združení, vzťahy v združení a reprezentovanie združenia navonok

 

(1)       Členstvo v združení je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania združenia. Združenie zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.

(2)       Členstvo v združení je dobrovoľné, nie je naň právny nárok a vzniká, je pozastavené alebo zaniká rozhodnutím príslušného orgánu združenia.  

(3)       Členstvom v združení člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám združenia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov združenia vydaným v súlade s nimi. Práva a povinnosti členov môžu byť okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi združenia vydaným orgánmi združenia.

(4)       Členstvom v združení vzniká príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ.

(5)       Združenie vyberá v súlade s § 9 ods. 1 ZoŠ ročný členský príspevok na svoju činnosť od svojich členov vo výške a lehotách splatnosti určených vedením združenia. Členský príspevok sa člení na základný a osobitný. Základný členský príspevok je povinný zaplatiť každý člen združenia a jeho výška je rovnaká pre všetkých členov. Vedenie združenia môže určiť osobitný členský príspevok podľa príslušnosti hráča k určitému družstvu.

(6)       Združenie, jeho orgány a členovia podporujú medzi sebou navzájom a vo vzťahu k tretím osobám vzťahy založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen združenia je povinný osobitne dbať na dobré meno združenia a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť. Združenie zabezpečuje v zmysle § 8 ods. 6 ZoŠ vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a tieto negatívne javy združenie považuje ako závažné disciplinárne previnenia v rozpore s poslaním združenia.

(7)       Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami zo združenia vystúpiť. Vystúpenie zo združenia nezbavuje člena vystupujúceho zo združenia povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči združeniu alebo členom združenia.

 

 

Článok 5

Členovia združenia

 

(1)       Združenie môže mať neurčitý počet individuálnych členov združenia.

(2)       Individuálny člen združenia je fyzická osoba, ktorá zaplatila ročný členský príspevok podľa čl. 4 ods. 5 týchto stanov a podieľa sa na činnosti združenia uvedenej v čl. 3 stanov.

(3)       Ak tieto stanovy neustanovujú inak, vznikom ani zánikom príslušnosti fyzickej osoby k združeniu ako športovej organizácii podľa § 3 písmeno k) ZoŠ automaticky nevzniká ani nezaniká členstvo v združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

 

Článok 6

Individuálni členovia združenia

 

(1)       Individuálni členovia združenia môžu byť iba fyzické osoby.  

(2)       O vzniku členstva individuálneho členstva v združení (ďalej len „členstva“) rozhoduje predseda združenia alebo ním písomne poverený člen vedenia združenia.

(3)       Ku vzniku členstva je žiadateľ povinný predložiť riadne vyplnenú prihlášku.

(4)       Vzor prihlášky vydá vedenie združenia a vhodným spôsobom ho uverejní.

(5)       Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v združení ako individuálneho člena združenia sú nasledovné:

a)         súhlas s dodržiavaním stanov a ostatných predpisov združenia,

b)        uhradenie ročného členského príspevku.

(6)       Predseda združenia alebo ním písomne poverený člen vedenia združenia rozhodne o členstve žiadateľa najneskôr do 10 kalendárnych dní od obdržania riadne vyplnenej prihlášky so všetkými potrebnými prílohami a pripísania členského príspevku na účet združenia, a to tak, že predseda združenia alebo ním písomne poverený člen vedenia združenia vyznačí na prihláške rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí za člena združenia, dátum a svoj podpis.

(7)       Rozhodnutie o neprijatí za člena sa oznámi vhodným spôsobom žiadateľovi o členstvo. Rozhodnutie o prijatí za člena sa oznamuje na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

(8)       Ak už nevznikla skôr, vznikom individuálneho členstva fyzickej osoby v združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov vzniká príslušnosť fyzickej osoby k združeniu ako športovej organizácii podľa § 3 písmeno k) ZoŠ. 

(9)       V zmysle týchto stanov sa priznávajú individuálnym členom združenia tieto práva:

a)         podieľať sa na činnosti združenia najmä ako športovec a športový odborník a požívať iné výhody poskytované združením svojim členom, ak ich individuálne členstvo nie je pozastavené,

b)        obracať sa na orgány združenia s podnetmi týkajúcimi sa združenia a žiadať tieto orgány o stanovisko k týmto podnetom,

c)         byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

(10)   V zmysle týchto stanov sa priznávajú individuálnym členom združenia tieto povinnosti:

a)         dodržiavať stanovy a interné predpisy združenia vrátane rozhodnutí, pokynov a usmernení orgánov združenia alebo poverených osôb,

b)        pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,

c)         podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

d)        platiť riadne a včas členské príspevky,

e)         konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho členov,

f)         ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,

g)        zdržať sa podávania akýchkoľvek stávok (priamo alebo prostredníctvom tretej osoby) na športové súťaže, ktorých účastníkom je združenie.

(11)   Príslušné orgány združenia môžu internými predpismi konkretizovať alebo podrobnejšie upraviť práva a povinnosti členov, a to v súlade so stanovami, právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Pri ukladaní povinností členom združenia dbajú orgány združenia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom rozsahu do legitímnych subjektívnych záujmov jednotlivých členov a združenia ako celku.

(12)   Členstvo v združení ako individuálneho člena združenia je fyzickej osobe pozastavené nezaplatením členského príspevku riadne a včas. Členstvo v združení ako individuálneho člena združenia môže byť fyzickej osobe pozastavené rozhodnutím vedenia združenia z dôvodu závažnejšieho alebo opakovaného menej závažného porušenia povinnosti člena združenia. Vedenie združenia vydáva predpis, ktorý upravuje rozsah obmedzenia práv člena združenia v prípade  pozastavenia členstva. Tým nie sú dotknuté obmedzenia práv člena združenia v prípade pozastavenia členstva uvedené v týchto stanovách.

(13)   Fyzickej osobe členstvo v združení ako individuálneho člena združenia zaniká:

a)         smrťou,

b)        písomným vzdaním sa členstva v združení ako individuálneho člena, ktoré je riadne doručené združeniu,

c)         zánikom združenia,

d)        rozhodnutím vedenia združenia pre opakované závažné porušenie povinnosti člena združenia.

(14)   Zoznam individuálnych členov združenia vrátane ich osobných údajov vedie predseda združenia alebo ním písomne poverený člen vedenia združenia. 

 

 

Článok 7

Osoby s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia

 

(1)       Zoznam osôb s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia vrátane ich osobných údajov vedie predseda združenia alebo ním písomne poverený člen vedenia združenia. 

 

 

TRETIA ČASŤ

Orgány združenia

 

Článok 8

Orgány združenia

 

(1)       Orgány združenia sú vždy Členská schôdza, Vedenie združenia a Predseda združenia.

(2)       Orgánom združenia je i Kontrolór, ak sú splnené podmienky uvedené v § 10 ZoŠ alebo ak tak rozhodne vedenie združenia a Dozorná rada.

 

 

Článok 9

Členská schôdza

 

(1)       Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.

(2)       Členskú schôdzu tvoria všetci členovia združenia starší ako 18 rokov, ktorí nemajú pozastavené členstvo podľa čl. 6 ods. 12 týchto stanov. Zo zasadnutia sa vyhotovuje v zmysle § 8 ods. 5 ZoŠ zápisnica, ktorú združenie uchováva najmenej 6 rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.

(3)       Členskú schôdzu zvoláva predseda združenia alebo dvaja členovia vedenia združenia alebo aspoň jedna desatina členov združenia.

(4)       Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia tvoriacich členskú schôdzu v zmysle ods. 2 tohto článku. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina členov združenia, je zvolávateľ oprávnený zvolať najskôr po 7 dňoch najneskôr do 30 dní novú členskú schôdzu, ktorá je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia tvoriacich členskú schôdzu v zmysle ods. 2 tohto článku alebo po uplynutí jednej hodiny od ohláseného začiatku s prítomným počtom členov združenia, ak bola informácia o konaní členskej schôdze uverejnená na webovom sídle združenia.

(5)       Členská schôdza:

a)     rozhoduje o zániku združenia alebo zlúčení združenia,

b)     rozhoduje o prijatí, zmene alebo doplnení stanov,

c)     volí a odvoláva členov vedenia združenia,

d)    volí a odvoláva kontrolóra, ak sú splnené podmienky uvedené v § 10 ZoŠ,

e)     volí a odvoláva členov dozornej rady združenia,

f)      schvaľuje symboly združenia,

g)     ustanovuje likvidátora združenia

h)     rozhoduje o ďalších otázkach, ktorých rozhodovanie si vyhradí.

(6)       Na rozhodnutia podľa ods. 5 písm. a) a b) tohto článku je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny členskej schôdze v zmysle § 22 ZoŠ.

(7)       V záujme efektivity činnosti členskej schôdze sa jej osobné rokovanie zvoláva raz za tri roky, ak o to písomne požiada aspoň jedna desatina členov združenia alebo vtedy, ak z povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje iné vyjadrenie jej členov alebo ak prijatie rozhodnutia na základe hlasovania "per rollam" pomocou emailu nie je vhodné alebo primerané. Osobné rokovanie členskej schôdze je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie.

(8)       Rozhodnutie členskej schôdze nadobúda účinnosť jeho schválením, ak nie je v rozhodnutí stanovené inak.

 

 

Článok 10

Vedenie združenia

 

(1)       Členská schôdza volí vedenie združenia na obdobie 3 rokov.

(2)       Vedenie združenia má najmenej 4 členov.

(3)       V prípade, ak člen vedenia združenia odstúpi z vedenia združenia alebo mu iným spôsobom zanikne funkcia, vedenie združenia je oprávnené na ostávajúce obdobie ho nahradiť inou osobou z pomedzi členov združenia.

(4)       Vedenie združenia sa stretáva ad hoc, najmenej však raz za tri mesiace a zasadnutia vedenia združenia zvoláva buď predseda združenia alebo dvaja členovia vedenia združenia.

(5)       Rozhodnutia vedenia združenia sa prijímajú rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny členov vedenia združenia.

(6)       Vedenie združenia:

a)         riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze,

b)        schvaľuje návrh strategického plánu združenia a rozpočtu združenia,

c)         realizuje rozhodnutia prijaté členskou schôdzou,

d)        rozhoduje o adrese združenia,

e)         volí a odvoláva z pomedzi členov vedenia združenia predsedu združenia a podpredsedu združenia,

f)         poveruje podpredsedu združenia zastupovať predsedu združenia, ak tieto stanovy neustanovujú inak,

g)        rozhoduje o ustanovení kontrolóra a volí a odvoláva ho, a to výlučne v prípade, ak nie sú splnené podmienky uvedené v § 10 ZoŠ,

h)        volí a odvoláva športových odborníkov s príslušnosťou k združeniu do funkcií a dohliada na prácu/činnosť športových odborníkov a športovcov s príslušnosťou k združeniu,

i)          rozhoduje o zániku a pozastavení členstva v združení,

j)          určuje výšku a splatnosť ročného členského,

k)        vydáva predpisy združenia,

l)          rozhoduje o výške odmien a náhrad poskytovaných osobám podieľajúcim sa na činnosti združenia,

m)      rozhoduje o ďalších otázkach, ktorých rozhodovanie si vyhradí, ak o nich nerozhoduje členská schôdza.

(7)      Člen vedenia združenia má 90 % zľavu z členského.

 

 

Článok 11

Predseda združenia

 

(1)      Predseda združenia je štatutárnym zástupcom združenia.

(2)      Predsedu združenia volí a odvoláva vedenie združenia.

(3)      Predseda združenia vykonáva právne úkony v mene združenia a plní nasledovné úlohy:

a)        vystupuje v mene združenia, zastupuje a reprezentuje jeho záujmy pri rokovaniach s tretími osobami,

b)        zabezpečuje efektívne fungovanie združenia za účelom naplnenia poslania a cieľov združenia vykonávaním hlavných činností združenia,

c)         rozhoduje o vzniku členstva v združení a vedie aktuálny zoznam členov združenia a osôb s príslušnosťou k združeniu v zmysle § 8 ods. 3 ZoŠ, 

d)        pripravuje návrh strategického plánu združenia a rozpočtu združenia a predkladá ho vedeniu združenia,

e)         realizuje alebo zabezpečuje realizáciu rozhodnutí prijatých vedením združenia,

f)         zvoláva zasadnutia vedenia združenia,

g)        zvoláva zasadnutia členskej schôdze,

h)        rozhoduje o všetkých otázkach, ktorých rozhodovanie nie je vyhradené na základe týchto stanov inému orgánu.

(4)      Predsedu združenia zastupuje podpredseda združenia, a to na základe písomného poverenia alebo rozhodnutia vedenia združenia podľa čl. 10 ods. 6 písm. f) stanov, ak v týchto stanovách nie je uvedené inak.

 

 

 

Článok 12

Kontrolór združenia a dozorná rada

 

(1)       Ak združenie má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, združenie zriadi a rozhodnutím členskej schôdze obsadí funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. Inak združenie môže zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra rozhodnutím vedenia združenia.

(2)       Po obsadení funkcie kontrolór postupuje následne pri svojej činnosti podľa § 10 a nasl. ZoŠ.

(3)       Členská schôdza môže zvoliť dozornú radu združenia.

(4)       Dozorná rada má najmenej dvoch členov.

(5)       Členovia dozornej rady majú právo:

a)        zúčastňovať sa zasadnutí vedenia združenia,

b)        na základe ich žiadosti byť informovaní o činnosti združenia, plnenia strategických plánov a hospodárení združenia,

c)        navrhovať vedeniu združenia a predsedovi združenia opatrenia na zlepšenie činnosti združenia,

d)       vystúpiť na členskej schôdzi a podať správu o činnosti združenia.

(6)       Dozorná rada a jej členovia vykonávajú svoju činnosť v úzkej spolupráci s kontrolórom združenia, ak je ustanovený.

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

Hospodárenie združenia

 

Článok 13

Základné princípy hospodárenia združenia[1]

 

(1)       Združenie má účtovné obdobie kalendárny rok v zmysle § 9 ods. 3 ZoŠ.

(2)       Plánovanie, koordinovanie a uskutočňovanie príjmov a výdavkov združenia za priebeh jedného účtovného obdobia má byť v zásade vyrovnané, prípadne prebytkové. Ak v priebehu jedného účtovného obdobia združenie dosiahne kladný hospodársky výsledok, tento bude použitý v nasledujúcich účtovných obdobiach tak, aby dlhodobé hospodárenie združenia bolo vždy vyrovnané.

(3)       Združenie hospodári na základe plánovaného rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje vedenie združenia na návrh predsedu združenia.

(4)       Predseda združenia predkladá vedeniu združenia každoročne Správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje

a)         zmeny stanov a iných predpisov združenia,

b)        zmeny v zložení orgánov združenia,

c)         prehľad vykonávaných činností a projektov,

d)        prehľad dosiahnutých športových výsledkov,

e)         správu o hospodárení združenia za predchádzajúce účtovné obdobie obsahujúcu

1.        plánovaný rozpočet a skutočný rozpočet vrátane vysvetlenia prípadných rozdielov medzi nimi vrátane

   (i)     prehľadu výnosov združenia podľa zdrojov a ich pôvodu,

   (ii)     prehľadu nákladov združenia a osobitne prehľadu nákladov na prevádzku združenia, mzdové náklady, náklady             na odmeny a náhrady výdavkov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších                 predpisov,

   (iii)     stav a pohyb majetku a záväzkov,

f)         ročnú účtovnú závierku združenia za predchádzajúce účtovné obdobie,

g)        návrh na použitie kladného hospodárskeho výsledku alebo vyrovnanie záporného hospodárskeho výsledku,

h)        daňové priznanie združenia za predchádzajúce účtovné obdobie, ak združenie bolo povinné ho podať.

(5)       Ak združenie spĺňa podmienky uvedené v § 9 ods. 4 ZoŠ, zostaví v zmysle § 9 ods. 5 ZoŠ výročnú správu a nechá ju overiť spolu s ročnou účtovnou závierkou audítorom.

(6)       Združenie môže vykonávať podnikateľskú činnosť ako doplnkovú činnosť k hlavnej činnosti združenia v záujme zabezpečenia finančných zdrojov na hlavnú činnosť združenia. Ak združenie vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky na túto činnosť sa nerozpočtujú v rámci rozpočtu hlavnej činnosti a sledujú sa samostatne. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení používa združenie ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti. Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti združenia k 30. septembru rozpočtového roka strata, vedenie združenia je povinné zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.

 

 

Článok 14

Príjmy združenia a výdavky združenia

 

(1)       Príjmy združenia tvoria najmä:

a)         členské príspevky od členov združenia,

b)        ostatné platby členov a platby osôb s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,

c)         príspevky, dotácie, granty,

d)        dary,

e)         výchovné za prestupy športovcov do iného športového klubu podľa § 69 ods. 5 ZoŠ,

f)         príjmy za vstupy na športové podujatia organizované združením,  

g)        príjmy z predaja tovarov alebo služieb označených symbolmi združenia podľa týchto stanov,

h)        príjmy zo zmlúv o reklame,

i)          príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami združenia, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,

j)          príjmy z inej zárobkovej činnosti združenia,

k)        podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je združenie spoločníkom alebo akcionárom,

l)          podiely zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podľa § 50 a nasl. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

m)      sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ,

n)        príspevok od národného športového zväzu z príspevku uznanému športu,

o)        dotácie z rozpočtu verejnej správy,

p)        príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ZoŠ,

q)        príspevok na športový poukaz § 76 ZoŠ

r)          iné finančné plnenia.

(2)       Výdavky združenia, ktorými sa napĺňa poslanie združenia v spoločnosti a sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia sú najmä výdavky združenia:

a)         na zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie združenia,

b)        na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie združenia na športových súťažiach,

c)         na podporu a rozvoj florbalu alebo iného športu na území Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj športovej činnosti u detí a mládeže a podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky.

d)        na zabezpečenie organizovania súťaží vo florbale alebo iných športoch na území Slovenskej republiky a iných s florbalom alebo iným športom súvisiacich podujatí,

e)         na profesionálnych športovcov na základe zmlúv podľa § 4 ods. 3 ZoŠ,

f)         výdavky na športových odborníkov na základe zmlúv podľa § 6 ods. 3 ZoŠ, najmä ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 6 ods. 7 ZoŠ,

g)        na príspevky združenia talentovaným športovcom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorí majú príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,

h)        na príspevky združenia aktívnym športovcom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorí majú príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,

i)          na náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZoŠ,

j)          na dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí v pôsobnosti združenia podľa § 8 ods. 6 ZoŠ, 

k)        na kúpu tovarov a služieb, ktorými sa zhodnocujú existujúci majetok a práva združenia vrátane následného maloobchodného predaja týchto tovarov a služieb so symbolmi združenia.

l)          iné výdavky.

 

 

Článok 15

Účty združenia vedené v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

 

(1)       Združenie zriadi osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov podľa § 66 ods. 3 písm. c) ZoŠ a na prijímanie prostriedkov zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 51 a nasl. ZoŠ

(2)       Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 1 sú bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.

(3)       Pri platbách z osobitného bankového účtu podľa odseku 1 združenie využíva prednostne platby bezhotovostným platobným stykom, z ktorých je zrejmá

a)         suma,

b)        dátum transakcie,

c)         čísla protiúčtu prijímateľa platby,

d)        názov účtu prijímateľa platby,

e)         variabilný symbol platby,

f)         identifikácia platby vzhľadom na druh výdavku podľa jednotlivých písmen čl. 14 ods. 2 týchto stanov vrátane stručných, výstižných a neskresľujúcich údajov na jej identifikáciu tretím osobám pre účely verejnej kontroly.

 

 

PIATA ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 

Článok 16

Zrušovanie a zánik združenia

 

(1)       Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia členskej schôdze alebo zlúčením s iným združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny členov členskej schôdze.

(2)       Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo súdu o jeho rozpustení.

(3)       V prípade zániku združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v ust. § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, členská schôdza určí likvidátora združenia.

(4)       Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.

(5)       V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu vykoná na základe rozhodnutia členskej schôdze určený likvidátor likvidáciu majetku združenia v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s použitím § 13 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

(6)       V prípade zrušenia združenia s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu združenia, ak členská schôdza nerozhodne inak.

(7)       Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží na základe rozhodnutia členskej schôdze.

(8)       Zánik združenia oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ukončenia likvidácie.

(9)       Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

 

Článok 17

Zrušovacie ustanovenie

 

(1)       Zrušujú sa Stanovy Športového klubu LIDO registrované k 23.12.2012 v znení ich dodatku č. 1.

 

 

Článok 18

Účinnosť

 

(1)       Tieto stanovy boli prerokované a schválené členskou schôdzou Športového klubu LIDO podľa jeho pôvodných stanov dňa 14. júna 2017 a nadobúdajú účinnosť momentom ich schválenia.

(2)       Zmenu stanov oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ich schválenia predseda v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

(3)       Budúce zmeny týchto stanov schválené členskou schôdzou nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia, ak členská schôdza nerozhodne o neskoršom nadobudnutí účinnosti zmeny stanov.

 

V Bratislave, 14. júna 2017

 

 

JUDr. Filip Gilányi

predseda Športového klubu LIDO


Príloha č. 1 Stanov Športového klubu LIDO zo 14. júna 2017 – Logo

 

 [1] Združenie má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 66 odsek 3 ZoŠ, kým nie je preukázané inak